SPLOŠNI POGOJI podjetja AM-TEL d.o.o.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ti Splošni pogoji (v nadaljevanju SP) za uporabo storitev AM-TEL d.o.o. so sestavni del vsake pogodbe za uporabo storitev podjetja AM-TEL d.o.o., s sedežem v Sela pri Šumberku 17 (v nadaljevanju izvajalec) oziroma del vsakega poslovnega sodelovanja med izvajalcem in naročnikom.

Pravna podlaga za te SP so določila naslednjih zakonov:

 • Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-UPB1)
 • Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP-UPB1)
 • Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT-UPB2)
 • Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1)
 • Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1)
 • Pravilnik o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih
 • napetostnih mej (Uradni list RS, št. 27/2004, 71/2011)
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1)
 • Obligacijski zakonik (OZ-UPB1)

Splošni pogoji se nanašajo na način poslovanja in opravljanje storitev ter medsebojnega sodelovanja med izvajalcem in naročnikom.

2. člen

Naročnik je vsaka pravna ali fizična oseba, za katero izvajalec opravlja tržne storitve na podlagi poslovnega razmerja oziroma ima z izvajalcem sklenjeno pogodbo za uporabo teh storitev.

Storitve za katere se uporablja SP so storitve, ki ji izvajalec na podlagi svoje gospodarske dejavnosti opravlja v pravnem prometu.

3. člen

Kot poslovno razmerje se šteje vsako razmerje, ki je sklenjeno v pisni obliki na podlagi pisne ponudbe, predračuna ali računa izvajalca oziroma pisnega naročila naročnika ter je določena vrsta, obseg in cena storitve.

Podlaga za sklenitev poslovnega razmerja in vsi dokumenti, relevantni za poslovno razmerje, so vročeni nasprotni stranki preko e-pošte, navadne pošte ali osebno.

4. člen

Vse storitve so na voljo v skladu z njihovimi tehničnimi karakteristikami in na način, da storitve brez utemeljenega vzroka in brez krivde izvajalca niso omejene ali prekinjene.

Izvajanje storitve izvajalec sam prekine oziroma zmanjša kvaliteto ali količino storitve za namene nadgradnje oziroma popravila v skladu z dogovorom naročnika oziroma določbami teh SP.

II. POGOJI IN POSTOPKI VZPOSTAVITVE STORITVE

5. člen

Datum začetka izvajanja storitve določita naročnik in izvajalec v pogodbi, ki začne veljati z dnem, ko jo podpišeta pooblaščeni osebi obeh pogodbenikov oziroma z dogovorom sopogodbenikov v pogodbi.

V primeru izvajanja storitve na podlagi poslovnega razmerja uskladita datum pričetka opravljanja storitve stranki s pisnim dogovorom. Če tak dogovor ne obstaja, se začne storitev izvajati s prvim dnem naslednjega meseca.

Če izvajalec opravlja za naročnika storitve, ki so po svoji naravi omejene z rokom dobave, je rok dobave določen s pogodbo ali s pisnim dogovorom med izvajalcem in naročnikom.

6. člen

V primeru, ko izvajanje storitve zahteva dobavo in namestitev tehnične opreme na lokaciji naročnika, bo izvajalec to opremo dobavil in vključil v skladu s tehničnimi zahtevami storitve. Izvajalec mora naročnika obvestiti, katera oprema je potrebna za izvajanje storitve in pridobiti od naročnika naročilo za njeno nabavo oziroma počaka, da si naročnik opremo priskrbi sam.

Oprema, ki jo izvajalec nabavi za namen opravljanja storitve je last naročnika oziroma tretje osebe, če tako naroči skladno s prvim odstavkom tega člena naročnik. Od trenutka vzpostavitve storitve je izvajalec dolžan ravnati z opremo kot dober gospodar.

Naročnik mora zagotoviti nemoten dostop do opreme v času, ki je opredeljen v pogodbi za to storitev.

7. člen

Pogodbe za storitve se sklepajo za nedoločen čas. Spremembe pogodbe so možne v pisni obliki z aneksom.

V primeru opravljanja storitve na podlagi poslovnega razmerja se storitev opravlja za nedoločen čas do pisnega preklica ene od strank. Stranki se lahko pisno dogovorita za časovno omejeno opravljanje storitev.

V primeru iz drugega odstavka tega člena se spreminja vsebina storitve s pisnim naročilom naročnika.

8. člen

Naročnik je dolžan vse spremembe podatkov, ki so pomembni za opravljanje storitev in so vezani vanj ali so zapisani v pogodbi, sporočiti izvajalcu v osmih dneh od nastanka spremembe.

Spremembe naročnik sporoči izvajalcu v pisni obliki, posredovane po navadni pošti, e-pošti ali osebno.

III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA IN IZVAJALCA

a) Medsebojne pravice in obveznosti

9. člen

Obe stranki ob sklenitvi poslovnega razmerja oziroma sklenitvi pogodbe za katerokoli storitev soglašata, da so vse informacije, do katerih imata dostop, zaradi izvajanja storitve poslovna skrivnost in jih ne bosta razkrivali tretji osebi.

Izvajalec je dolžan poskrbeti, da ne bo prišlo do zlorabe informacij in podatkov naročnika. To zagotavlja izvajalec z upoštevanjem navodil dobrih praks in internimi predpisi in postopki.

Naročnik ima pravico zahtevati dokazila, ki potrjujejo takšno ravnanje.

b) Obveznosti izvajalca

10. člen

V primeru, da bo izvajalec pri izvajanju katere od storitev, na katero se nanašajo ti SP, imel dostop do osebnih podatkov o naročniku, bo s temi podatki ravnal kot pogodbeni obdelovalec po Zakonu o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s tem obveznostmi iz 11. in 24. člena zakona.

Podrobne organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe ima izvajalec podrobno opredeljene v internih aktih podjetja AM-TEL d.o.o..

11. člen

Izvajalec za vse storitve, na katere se nanašajo ti SP, naročniku jamči kvaliteto, obseg in ceno ki se jo naročnik in izvajalec dogovorita s pogodbo oziroma sklenitvijo poslovnega razmerja.

Izvajalec sprejema sporočila o napakah in izvaja podporo naročnikom od ponedeljka do petka med 8:00 in 17:00 uro na: 
telefon: 040 / 330-190
e-pošta: info@amtel.si

Izvajalec je v primeru podpisa pogodbe dolžan imenovati svojega predstavnika.

c) Pravice izvajalca

12. čeln

Izvajalec je za potrebe rednega vzdrževanja pogodbeno določene opreme, ki je osnova za izvajanje storitev, na katere se nanašajo ti SP, določil časovni okvir 48 ur, v katerem je lahko uporaba storitve zmanjšana ali onemogočena.

Izvajalec se zavezuje, da bo poskušal prekinitev iz zgornjega odstavka izvesti v času, ki je za naročnika najprimernejši.

V pogodbi se za vsako storitev izvajalec z naročnikom lahko drugače dogovori za točno dolžino prekinitve oziroma degradacije storitve.

13. člen

Izvajalec lahko iz tehničnih, pravnih ali ekonomskih razlogov spremeni posamezne parametre storitve ali storitev ukine.

Spremembo tehničnih parametrov storitve, cene storitve ali načina zaračunavanja mora naročnikom sporočiti najmanj 15 dni pred uvedbo spremembe.

Ukinitev katere od storitev na katere se nanašajo ti SP pa mora naročniku sporočiti najmanj 30 dni pred ukinitvijo.

Izvajalec ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli storitve ali izdelke drugih ponudnikov, razvijalcev ali svetovalcev, ki jih naročniku navaja ali se nanje sklicuje izvajalec, razen če so storitve drugih ponudnikov dogovorjene s pogodbo.

14. člen

V kolikor izvajalec za izvajanje storitev priskrbi programsko, elektronsko, materialno ali katerokoli drugo opremo, ki je v njegovi lasti, jo je naročnik dolžan uporabljati izključno za svojo lastno uporabo, ne sme je kopirati, presnemavati ali spreminjati, distribuirati ali prenašati na tretjo osebo, kar vključuje tudi vse dodatne, pomožne, mehanske in druge dele opreme razen izključno v primeru, ko je dovoljeno s strani izvajalca oziroma dovoljeno z veljavnimi zakoni. V kolikor bo naročnik kršil zgoraj navedene prepovedi, izvajalec lahko prekine pogodbo brez odpovednega roka na podlagi 19. člena teh SP in zahteva plačilo nadomestila za kršitev prepovedi v višini dvakratnika letnega nadomestilo za uporabo.

d) Škodna odgovornost izvajalca

15.člen

Naročnik s podpisom pogodbe ali s sklenitvijo poslovnega razmerja sam razpolaga in odgovarja za izbiro storitev izvajalca, kakor tudi za rezultate in posledice uporabe storitev izvajalca, če izvajalec izvaja storitev skladno s poslovnim razmerjem, pogodbo in SP.

Izvajalec ne bo odgovoren za nikakršno naključno, posebno, kazensko, vzročno ali posledično škodo, ki bi izhajala iz uporabe storitev po teh SP, ki izhaja iz neznanja ali nezmožnosti uporabe storitev, tudi če je izvajalec opozorjen na možnost nastanka škode. Ravno tako velja za izgubo poslovnega dobička, prekinitve poslovanja, izgube poslovnih podatkov in informacij ali druga škoda, nastala zaradi uporabe storitev.

Izvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi neizvajanja storitev po pogodbi, poslovnega razmerja in SP v primeru z zakonodajo določene višje sile.

Izvajalec odgovarja za škodo, storjeno z namernim škodljivim ravnanjem in sicer za znesek enak ceni opravljanja pogodbene storitve za preteklo pogodbeno obračunsko obdobje, obračunano pri prejšnjem računu izvajalca.

Naročnik odgovarja za celotno škodo izvajalca v primeru opustitve ravnanja kot dober gospodar in škodljivega ravnanja.

e) Obveznosti naročnika

16. člen

V kolikor mora izvajalce za potrebe izvajanja posamezne storitve na lokacij(-i)-ah naročnika namestiti tehnično opremo je naročnik dolžan zagotoviti :

 • brezplačno uporabo prostora na lokaciji/-ah naročnika za namestitev tehnične opreme;
 • v času izvajanja storitve omogočiti dostop do prostorov, ki sta jih dogovorila izvajalec in naročnik kot prostor za namestitev tehnične opreme;
 • brezplačen priključek na električno omrežje 220V/50Hz, ki ima interne instalacije v skladu z veljavnimi predpisi in ozemljitveni priključek v skladu z veljavnimi predpisi.

Naročnik je dolžan uporabljati storitev v skladu s temi SP in pogodbo ali poslovnim razmerjem.

Naročnik je dolžan plačevati uporabo storitve v skladu s temi SP, pogodbo ali poslovnim razmerjem in navedbami na izstavljenem računu.

f) Začasno prenehanje izvajanja storitve

17. člen

Izvajalec lahko začasno zamrzne izvajanje storitev za naročnika v naslednjih primerih:

 • nespoštovanje določil pogodbe, pisnega dogovora in teh SP,
 • neplačila nespornih obveznosti v osmih dneh po prejemu opomina,
 • v kolikor naročnik uporablja storitev na način in namene, ki so v nasprotju z veljavno zakonodajo.

Izvajalec bo o razlogih za začasno prenehanje izvajanja pogodbene storitve naročnika predhodno pisno obvestil najkasneje v treh dneh pred prenehanjem.

V kolikor je storitev omogočena preko dodeljenih uporabniških imen, se storitev zamrzne z odvzemom uporabniških pravic dodeljenim uporabniškim imenom. V kolikor se storitev izvaja na drugačen način, pomeni zamrznitev opravljanja storitve prekinitev opravljanja storitve.

18. člen

V kolikor naročnik odpravi razlog za začasno zamrznitev, bo izvajalec najkasneje v treh dneh ponovno vzpostavil izvajanje storitve skladno s poslovnim razmerjem ali pogodbo.

Izvajalec bo naročniku zaračunal stroške za ponovno vzpostavitev izvajanja storitve v višini ene delovne ure določene v ceniku izvajalca.

Naročnik v primeru začasne zamrznitve ni upravičen do povračila kakršnekoli škode, ki bi ob tem nastala.

g) Prekinitev pogodbe in izvajanja storitve

19. člen

Naročnik ali izvajalec lahko prekineta poslovno razmerje ali pogodbo o izvajanju storitve s pisno zahtevo. Pogodba se prekine z iztekom odpovednega roka, ki je dogovorjen po pogodbi. Če odpovedni rok v pogodbi ni določen, velja odpovedni rok določen s temi SP in sicer odpovedni rok traja 30 dni od pisne zahteve ene pogodbene stranke predane osebno drugi pogodbeni stranki ali s priporočeno pošto. Po preteku 30 dni se tudi prekine izvajanje storitve po pogodbi. Posebne obveznosti pogodbenikov v primeru takšne prekinitve so dogovorjene v pogodbi oziroma s poslovnim razmerjem.

Brez odpovednega roka lahko izvajalec prekine pogodbo ali poslovno razmerje in s tem izvajanje storitve v primeru, če naročnik po petnajstih dneh od prejema opomina iz druge točke prvega odstavka 17. člena SP ne poravna nespornega dela računa za pogodbeno izvajano storitev. Petnajstdnevni rok prekinitve od pisnega obvestila iz drugega odstavka 17. člena SP velja za primere iz prve in tretje točke prvega odstavka 17. člena SP.

Izvajalec bo pisno obvestil naročnika o razlogih za prekinitev brez odpovednega roka. Dan naveden v pisnem obvestilu je dan prenehanja izvajanja storitve. Naročnik v tem primeru ni upravičen do povrnitve nikakršne škode.

20. člen

V primeru prenehanja poslovnega razmerja oziroma pogodbe je naročnik dolžan prekopirati in shraniti svoje podatke iz informacijskega sistema izvajalca v roku 30 dni po prenehanju poslovnega razmerja oziroma pogodbe. Izvajalec je naročniku v tem obdobju dolžan omogočiti dostop do naročnikovih podatkov na izvajalčevem informacijskem sistemu. Po izteku roka 30 dni mora izvajalec trajno izbrisati vse podatke naročnika na vseh lokacijah in vseh varnostnih kopijah ter fizično uničiti nosilce podatkov oziroma poskrbeti za nespremenjeno varnost podatkov, v kolikor bi izbris podatkov za izvajalca predstavljal prekomerne stroške.

IV. CENE, PLAČILNI POGOJI IN NAČIN ZARAČUNAVANJA STORITEV

21. člen

Cene posameznih storitev so določene s cenikom podjetja AM-TEL d.o.o., ki se nahaja na sedežu podjetja, na podlagi poslovnega razmerja med strankama ali s pogodbo.

Ceno oziroma višino popustov spremeni izvajalec s predhodnim obvestilom naročnika, razen če je s poslovnim razmerjem oziroma pogodbo določeno drugače. Kot predhodno pisno obvestilo se šteje pisno obvestilo osebno ali po pošti oddano naročniku ali javna objava na spletni strani AM-TEL d.o.o.. Predhodno obvestilo mora biti izdano vsaj osem dni pred izdajo računa.

Če naročnik poravna račun za storitev, kjer sprememba cene ni bila javno objavljena po zgornjem odstavku se šteje, da je pristal na spremenjeno ceno za opravljeno storitev.

Spremembo iz drugega odstavka tega člena lahko skleneta stranki samostojno s pisnim dogovorom med seboj ali aneksom k pogodbi.

22. člen

Cena storitev je določena in na računu specificirana na eno enoto zaračunane storitve in se obračuna skladno s količino enot opravljene storitve.

Naročnina se obračunava s pričetkom ali koncem obračunskega obdobja. Ostale storitve se obračunajo na začetku naslednjega meseca oziroma skladno z dogovorom in naravo storitve.

Naročnik je dolžan plačati račun do navedenega roka plačila na računu. V primeru zamude, daljše od 8 dni, je izvajalec upravičen zaračunati stroške morebitnega opomina po 11. členu ZPreZP-1 (Uradni list RS, št. 57/2012) in zakonske zamudne obresti.

Izvajalec je dolžan specificirati opravljeno storitev na izstavljenem računu.

23. člen

V primeru da se naročnik ne strinja s specifikacijo, z vsebino in zneskom računa, lahko v osmih dneh od prejetja računa račun zavrne. Izvajalec mora v osmih dneh izdati nov račun v kolikor se z ugovorom naročnika strinja. V primeru zavrnitve ugovora, mora izvajalec pisno utemeljiti zavrnitev v osmih dneh.

V kolikor izvajalec v osmih dneh ne odgovori naročniku ali ne ovrže naročnikovih dokazov, naročnik ni dolžan plačati spornega dela izvajane storitve.

V. KONČNE DOLOČBE

24. člen

V primeru, da pride do neskladja med temi SP in pogodbo veljajo določila pogodbe.

V kolikor bi zaradi spremembe zakonodaje, ki ureja to področje, določila v členih pogodbe ali SP postala neveljavna, to ne vpliva na veljavnost ostalih določil in s tem SP ali pogodbe.

25. člen

Izvajalec ima pravico dopolnjevanja teh SP. Spremembe SP stopijo v veljavo z dnem objave na spletni strani AM-TEL d.o.o., razen če je v spremembah določen kasnejši datum veljavnosti.

26. člen

V primeru statusnih sprememb izvajalca z izvajanjem te pogodbe nadaljuje njegov pravni naslednik. V primeru nejasnosti se nadaljuje izvajanje te pogodbe samo z naročnikovim soglasjem.

Izvajalec brez naročnikovega soglasja ne sme prenesti izvajanja storitev po tej pogodbi drugemu izvajalcu.

27. člen

Vse pogodbene spore bosta pogodbenika poskušala reševati sporazumno. Če ta način reševanja spora ne bo uspešen, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani po pravu Republike Slovenije.

28. člen

Ti splošni pogoji veljajo od 1.1.2013 in so objavljeni na spletni strani podjetja AM-TEL d.o.o..

AM-TEL d.o.o.,

direktor: Marolt Maja